Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

CheapStore

 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Pośrednik oferuje pośrednictwo w złożeniu zamówienia (oraz dokonania zakupu) w imieniu i na rzecz Klienta u Dostawcy na Towary, które przedstawiono w Sklepie.

2. Towary, które mogą zostać zamówione dla Klienta u Dostawcy są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

3. Towary oferowane w sklepie nie są własnością Pośrednika. Są własnością Producentów i Dystrybutorów.

4. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producentów/dystrybutorów na okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy (szczegółowe informacje o okresie gwarancji zamieszczone są każdorazowo w opisie danego towaru).

5. Cena końcowa zakupu zawiera; cenę towaru, cenę transportu oraz cenę usługi pośrednictwa.

6. Pośrednik informuje, iż zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do ceny zakupu Towaru u Dostawcy może zostać doliczony podatek VAT w wysokości 23% w przypadku gdy towar jest wysyłany z poza Unii Europejskiej. Upoważnionym do poboru podatku jest przewoźnik dokonujący dostawy Towaru do Klienta lub osoba upoważniona do dostawy Towaru w jego imieniu.

7. Pośrednik informuje, iż w przypadku przesyłek wysyłanych od Dostawców z poza EU do odbiorcy znajdującego się na terenie EU, zwolnieniu od opłaty celnej podlegają Towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro.

8. Na życzenie Klienta Pośrednik wystawia fakturę wysyłaną Klientowi w formie elektronicznej.

9. Dniem zawarcia Umowy pomiędzy Pośrednikiem, a Klientem jest dzień otrzymania zapłaty za towar od Klienta.

10. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.

11. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny przy danym produkcie na stronie internetowej Sklepu lub drogą emailową na adres sklep@cheapstore.pl 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Wpłaty za złożone zamówienie należy dokonać w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

5. Za zamówienia złożone na produkt będący w przedsprzedaży tzw. preorder wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni.

6. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

 

§4

Czas realizacji zamówienia, wysyłka i dostawa towaru

1. Pośrednik dokonuje zamówienia Towaru u Dostawcy w terminie nie dłuższym niż 48 godzin (w dni robocze) licząc od dnia, w którym otrzymał płatność od Klienta. Za dzień otrzymania płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Pośrednika, data zlecenia przelewu w banku, na poczcie itd. nie jest datą otrzymania zapłaty przez Pośrednika.

2. Wysyłki Towaru realizowane są z dystrybucji krajowych i zagranicznych w zależności od dostępności danego modelu/wersji kolorystycznej Towaru zamówionego przez Klienta. Dostawca realizuje zawartą z Pośrednikiem w imieniu Klienta umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni w przypadku wysyłki Towaru z Polski oraz nie później niż 30 dni w przypadku wysyłki z zagranicy przesyłając wskazany Towar na adres stacjonarny podany w zamówieniu przez Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru zamówionego przez Pośrednika pod rygorem unieważnienia zawartej umowy.

4. Jeżeli Towar jest wysyłany z krajów nie będących członkiem EU za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL/GLS lub innych firm spedycyjnych, to w takim wypadku Agencje Celne w.w. przewoźników dokonają w imieniu Klienta formalności celnych i mogą żądać dokumentów potwierdzających wartość przesyłki. W przypadku otrzymania zawiadomienia od przewoźnika Klient powienien w terminie nie dłuższym niż 3 dni zawiadomić o tym Pośrednika.

5. Po odebraniu przesyłki Klient powinien sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera albo osoby wydającej Towar sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Pośrednika o zaistniałej sytuacji.

6. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie określonym przez firmę przewozową, przesyłka zostaje zwrócona do nadawcy, a kupujący zostaje obciążony kosztami przesyłki zwrotnej.

7. W przypadku nie otrzymania Towaru w ciągu 7 dni od dnia nadania przesyłki, którą wysłano od Dostawcy z Polski, a dla przesyłek wysyłanych od Dostawców z zagranicy w ciągu 30 dni, Klient ma obowiązek poinformować o zaistniałym opóźnieniu Pośrednika. 

8. W przypadku opóźnienia w dostawie, Dostawca zgłasza reklamację w firmie przewozowej. Czas rozpatrywania reklamacji przez przewoźnika wynosi odpowiednio: 14 dni kalendarzowych dla przesyłek wysyłanych od dostawców krajowych oraz 14 dni roboczych dla przesyłek wysyłanych od dostawców zagranicznych. W wyjątkowych przypadkach czas rozpatrywania reklamacji przez firmy przewozowe może ulec wydłużeniu.

9. W przypadku zagubienia bądź uszkodzenia przesyłki przez firmę przewozową Klient otrzyma zwrot wpłaconej należności za zagubiony bądź uszkodzony towar w ciągu 7 dni od zakończenia procedury reklamacyjnej.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep, a w przypadku reklamacji nieuzasadnionej koszty dostaw ponosi klient.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za tzw. pobraniem na koszt Sklepu, a ewentualne zwroty należności dla kupujących są wysyłane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru przez Klienta który jest konsumentem.

2. Za datę otrzymania towaru przez Klienta uznaje się datę doręczenia przesyłki widoczną w systemach śledzenia przewoźników.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie Pośrednikowi.

4. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

5. Pośrednik w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Dostawcę lub osobę upoważnioną przez Pośrednika, zwróci Klientowi otrzymane od niego płatności. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

6. Pośrednik nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za tzw. pobraniem, a ewentualne zwroty należności są wysyłane na rachunek bankowy wskazany przez klienta.

7. Za dzień otrzymania towaru uważa się dzień doręczenia paczki w kraju Dostawcy wyświetlany w międzynarodowych systemach śledzenia przesyłek lub na odpowiednich stronach firm kurierskich.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Pośrednikowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Pośrednika nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.

10. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient udziela zgody Pośrednikowi i Dostawcy na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

Definicje terminów użytych w regulaminie:

Sklep - serwis internetowy działający pod adresem www.cheapstore.pl dający możliwość kupowania i sprzedawania produktów przez internet, prowadzony przez firmę GLOBAL BIZ z siedzibą w Tczewie, kod pocztowy 83-110, przy ul.Obrońców Westerplatte 24 lok.4 NIP 5921970718, REGON 220774613.

Pośrednik - firma GLOBAL BIZ z siedzibą w Tczewie, kod pocztowy 83-110, przy ul.Obrońców Westerplatte 24 lok.4 NIP 5921970718, REGON 220774613.

Dostawca – podmiot trzeci (Producent/Dystrybutor), u którego Pośrednik składa zamówienie na Towar w imieniu i na rzecz Klienta, będący równocześnie stroną umowy sprzedaży Towaru zawieranej z Dostawcą przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę kupna sprzedaży Usługi z Pośrednikiem

Usługa – umowa zawierana na odległość poprzez Sklep pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, której przedmiotem jest zamówienie towaru przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta u Dostawcy.

Towar - rzecz, która jest przedmiotem zamówienia w związku z realizowaną Usługą na rzecz Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl